ostatniapozyczka.pl

Kolejna nie będzie Ci potrzebna

Złóż wniosek

Zanim dojdzie do podpisania umowy o otrzymanie pożyczki, wszystkie koszty jakie poniesiesz zostaną dokładnie przedstawione. Są one zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) oraz ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.).

Dopiero w momencie nieterminowej spłaty pożyczki, mogą pojawić się dodatkowe koszty wynikające z podpisanej umowy.

Całkowity koszt pożyczki

To termin, który obejmuje wszystkie koszty, jakie należy ponieść w związku z podpisaniem umowy o udzielenie pożyczki. Są to: odsetki, opłaty, prowizje, podatki oraz marże, a także koszty usług dodatkowych, które są niezbędne do udzielenia pożyczki, jak np. koszty ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy pożyczkodawca ma obowiązek dokładnego i wyczerpującego przedstawienia całkowitych kosztów pożyczki.

Całkowita kwota pożyczki

Jest sumą wszystkich środków pieniężnych, które pożyczkodawca wskazuje w umowie o udzielenie pożyczki.

Całkowita kwota do zapłaty

To z kolei suma całkowitego kosztu pożyczki oraz całkowitej kwoty pożyczki.

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa procentowa

Tym terminem został określony w sposób procentowy całkowity koszt pożyczki, na który składają się wszystkie koszty jak: odsetki, prowizje oraz inne opłaty. Koszty te spłaca pożyczkobiorca. RRSO jest wyrażana w skali jednego roku i określana według wytycznych zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz. zm.).

Koszty odstąpienia od umowy oraz wcześniejszej spłaty pożyczki

Każdy pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy o udzielenie pożyczki, bez konieczności podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od jej podpisania. Należy jedynie wypełnić oraz przesłać na podany przez pożyczkodawcę adres odpowiednie oświadczenie. Musi ono być zgodne z wzorem, który dostarczył pożyczkodawca. Następnie pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu pożyczonej kwoty. Cała procedura odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie pożyczkodawcy. Istnieje także możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki, jej części lub całej kwoty. Przy spłacaniu całości, całkowity koszty pożyczki zostanie odpowiednio pomniejszony o koszty okresu kredytowania, który uległ skróceniu. Podobnie jest w przypadku spłaty części pożyczki. Jej koszt adekwatnie zmniejsza się do wysokości spłaconych zobowiązań.

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki

Decyzję o przedłużeniu okresu spłaty podejmuje pożyczkodawca. Wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty. O jej wysokości informuje pożyczkodawca jeszcze przed podpisaniem umowy o udzielenie pożyczki. Warto zapoznać się z zasadami przedłużenia terminu spłaty należności. Przedłużony okres spłaty waha się od kilku do kilkudziesięciu dni.

Niespłacenie pożyczki

Pożyczkobiorca jest zobowiązany do regulowania należności w terminie. Jeśli tak nie jest, pożyczkodawca ma prawo wszcząć czynności upominawcze i windykacyjne, których koszty ponosi pożyczkobiorca. W przypadku, gdy podjęte czynności nie przynoszą rezultatu, pożyczkodawca może skierować sprawę do sądu w celu dochodzenia swoich należności. Koszty postępowania sądowego również spoczywają na barkach pożyczkobiorcy. Warto pamiętać, że regularna i terminowa spłata uchroni przed naliczaniem karnych odsetek.

RRSO 0%Oferta promocyjna

ostatniapozyczka.pl

Złóż wniosek

Kolejna nie będzie Ci potrzebna